Списъкът с любими продукти е празен.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Виртуална разходка в ИКЕА“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Виртуална разходка в ИКЕА“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Виртуална разходка в ИКЕА“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 14 април 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за получаването 2500 бонус точки по програма IKEA Family . Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 16.04.2020 г. до 25.04.2020 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.ikea.bg/ikea-virtual-walkthrough/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. За да получи награда от играта, участникът в нея трябва да има валидна регистрация в програмата за лоялни клиенти IKEA Family, без значение от момента, в който регистрацията е направена.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.2. Всяко лице има право да участва в Играта само само веднъж за срока на промоцията.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Победител в играта е всеки участник, който посети интернет адреса https://www.ikea.bg/ikea-virtual-walkthrough/, открие заложената дума и попълни в регистрационната форма телефонен номер Family и думата, открита в хода на играта.

6.2. Всеки победител ще получи 2500 точки в своя IKEA Family профил, които се равняват на 10лв. за пазаруване ИКЕА онлайн магазин с адрес www.IKEA.bg., които ще бъдат начислени в профила на победителя в рамките на 3 работни дни след успешно завършена регистрация в Играта.

6.3. Начислените точки от участие в Играта могат да бъдат ползвани в ИКЕА онлайн магазин с адрес www.IKEA.bg и обектите на Организатора в рамките на 14 дни след тяхното начисляване в профила на Победителя.

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата за периода на провеждане на Играта.

7.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

7.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

7.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

7.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

7.6. Настоящите правила влизат в сила на 27 март 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

7.7 Подробни условия за ползване на програмата за лоялни клиенти IKEA Family могат да бъдат открити на адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions

РАЗДЕЛ 8. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информираме Ви относно следното: Личните данни (телефонен номер и номер на карта IKEA Family), събрани във връзка с провеждането на Играта ще бъдат използвани единствено за целите на предаване на наградите и в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни и ще бъдат обработвани до момента на предаване на наградата (2500 точки по програма IKEA Family)

1. Кой е администраторът на данни и как да се свържем с него? Настоящото уведомление за обработката на данните е предназначено да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в съответствие с ОРЗД и Закона за защита на личните данни.

1.1 Администратори на лични данни Хаус Маркет България ЕАД (наричано за кратко „ИКЕА“ или „Организатор”), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: ул. „Околовръстен път“ №216, гр. София 1756, е администратор на личните Ви данни. ИКЕА организира Промоционалната кампания съвместно със „Смартс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Симеон 42 Б, (наричано за кратко „Агенцията”), което също е администратор на данни. Агенцията ще обработва лични данни на малка част от лицата, както е обяснено в т. 3.1. от настоящия раздел. За въпроси или искания относно обработването на данни, моля, свържете се със служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу или пишете на някой от горепосочените пощенски адреси на ИКЕА и/или Агенцията.

1.2 Длъжностно лице за защита на личните данни Можете да се свържете със служителя по защита на данните на ИКЕА по всяко време, като използвате следните данни за връзка: Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София 1756, България, Електронна поща: dpo@ikea.bg. 2. Цел - целта на обработването на личните данни на участниците в Промоционалната кампания е осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително предоставяне на спечелените награди. В някои случаи, целта на обработването е спазването на законово задължение или защита на наш легитимен интерес или пък друга цел, за която сте дали своето съгласие /както е описано в т. 3.2. от настоящия раздел/.

2. Информация за събираните лични данни и основанията за тяхното събиране и обработване

2.1. Правни основания за обработването на личните данни.За целите провеждането на Промоционалната кампания (включително предоставянето на наградите), личните данни на участниците се обработват въз основа на дадено доброволно съгласие на участника.

РАЗДЕЛ 9. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.