Списъкът с любими продукти е празен.

Гаранции ИКЕА

Общи условия за всички гаранции

Kакво покрива гаранцията? Обхватът на гаранцията е описан до всеки артикул по-долу.

Срок и териториален обхват на гаранцията
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до съответния артикул по-долу.

Гаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България.

Какво ще предприеме ИКЕА?
ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури подходящ заместител. ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) определя подходящия заместител по собствена преценка.

Условия на гаранциите
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка.

Изключения
Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

Инструкции за поддръжка
За да се възползвате от гаранцията, е необходимо да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка ще намерите в магазин ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД).

Общи права:
Гаранциите на ИКЕА ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права.
Закупените от магазин ИКЕА продукти имат 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба съгласно чл. 105 и следващите от Закон за защита на потребителите. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва да представите съответната касова бележка и/или фактура в сектор Замяна и връщане в магазин ИКЕА.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Предоставената от „Хаус Маркет България” ЕАД търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, „Хаус Маркет България” ЕАД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.


Сервизно обслужване:
Свържете се с магазин ИКЕА. Адреса и телефонния номер ще откриете в каталога или на www.IKEA.bg. Запазете касовата бележка като удостоверение за покупката. Тя е условие за валидност на гаранцията. Повече информация ще намерите в брошурите КАЧЕСТВО ВСЕКИ ДЕН в магазина.

Добре е да знаете, че:
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен до съответния артикул по-долу. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка.
Спрямо закупените продукти са приложими условията на търговската гаранция, валидни към датата на покупката.