Списъкът с любими продукти е празен.

Oбщи условия на програма IKEA FAMILY

ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА IKEA FAMILY

Програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е създадена от дружество “Хаус Маркет България ЕАД”, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София, Република България (наричано по-нататък Хаус Маркет България ЕАД или „Дружеството”), насочена е към пълнолетни клиенти на магазините (физически магазини и онлайн магазин на интернет адрес www.ikea.bg /наричан по-нататък „онлайн магазин”/) на “Хаус Маркет България ЕАД” в България и е свързана с регистриране и анализ на покупките, които те правят като членове на (участници в) програмата IKEA FAMILY за себе си или за членовете на семействата си. Целта на програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е, от една страна, да бъдат възнаграждавани клиентите на “Хаус Маркет България ЕАД”, които избират “Хаус Маркет България ЕАД” при закупуване на обзавеждане за дома, необходимо на тях и семействата им, а от друга страна - да бъдат анализирани и проучвани потребителските тенденции при клиентите на “Хаус Маркет България ЕАД” (избор на продуктови категории, брой посещения, избор на типове продукти, реакция на общи и специални оферти и др.), с цел подобряване управлението на клиентската база на “Хаус Маркет България ЕАД” и предоставяне на продукти и услуги, които по-добре съответстват на тази клиентска база.

1. ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА

1.1. Всяка клубна карта е и остава собственост на дружеството, което я е издало (“Хаус Маркет България ЕАД”) и титулярът й е длъжен да я върне при поискване.

1.2. Клубната карта е лична. Преотстъпването й по какъвто и да било начин е забранено.

1.3. Получаването и активирането на клубната карта, която е придружена с декларация за личните данни на нейния титуляр, се извършва на терминали IKEA FAMILY във физическите магазини на “Хаус Маркет България ЕАД”. Участникът, също така, може да активира клубната си карта и онлайн на интернет адрес www.ikea.bg/family, като избере меню „Активиране на карта”.

1.4. Участникът има право да използва клубната си карта в търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на “Хаус Маркет България ЕАД” съгласно условията, определени от Дружеството и за които участникът е информиран.

1.5. Клубната карта не е кредитна или дебитна карта. Членът не може да извършва финансови операции чрез използване на клубната карта, с изключение на привилегиите, от които може да се възползва съгласно условията, определени и обявени от Дружеството.

1.6. За да може да обменя бонус точки във физически магазин на „Хаус Маркет България“ ЕАД, участникът следва да е активирал своята карта IKEA FAMILY и да покаже картата-пластика на касиер в този магазин. За да може участникът да направи обмяна на точки и/или да използва другите преимущества на програмата IKEA FAMILY в онлайн магазина на „Хаус Маркет България ЕАД”, задължително условие е същият да се регистрира в уебсайта на „Хаус Маркет България ЕАД” (www.ikea.bg) и да свърже (синхронизира) своя IKEA FAMILY профил с профила си в този уебсайт съгласно процедурата, описана на интернет адрес https://www.ikea.bg/obsluzhvane/all-about-shop-online/ikea-family-pairing/

1.7. Клубната карта IKEA FAMILY трябва да бъде активирана в срок до три (3) месеца от първата трансакция (покупка) на участника, извършена чрез използване на картата. Ако клубната карта не бъде активирана в този 3-месечен срок, тя ще бъде анулирана и всички събрани бонус точки ще бъдат изтрити.

1.8. Участникът има право на 5 бонус точки за всеки 1 (един) лев, реално заплатен за продукти в търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на „Хаус Маркет България ЕАД”. Когато участник е направил покупка на продукти и тяхната цена не е кръгло число (например 10,39 лева), за целите на получаване на точки сумата се закръглява нагоре. Точките могат да се обменят срещу отстъпки от цени при покупка на продукти от търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на „Хаус Маркет България ЕАД”.

Не се получават точки по програма IKEA FAMILY при заплащане на услуги, както и при закупуване на продукти посредством издавани от Хаус Маркет България ЕАД промоционални ваучери, ваучери за отстъпка или ваучери, издадени при замяна и/или връщане на продукти и всякакви други ваучери; не се получават точки при заплащане чрез Ваучер за подарък на Хаус Маркет България ЕАД.

1.9. Участникът може да получава отстъпки, които съответстват на натрупани от него/нея точки, съгласно скалата за обмяна на точки при извършване на трансакции (покупки). Натрупването и обмяната на точки при покупки от онлайн магазина на „Хаус Маркет България ЕАД” ще се изчисляват на уебстраницата с пазарската кошница и точките ще бъдат ефективно добавени или приспаднати (извадени) при издаването на фискален бон/фактура.

1.10. Клубната карта, натрупаните точки и правото на отстъпка не могат да се разменят срещу пари. Съобразно броя натрупани точки от участника, той/тя ще може да ги обменя и да получи само пропорционалната отстъпка за своята покупка.

1.11. Клубната карта и програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY са валидни само в търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на „Хаус Маркет България ЕАД” в България.

1.12. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на Хаус Маркет България ЕАД за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по програма IKEA FAMILY, начислените точки при покупката се анулират.

2. ПРОМЕНИ – СРОК НА ВАЛИДНОСТ– ПРЕКРАТЯВАНЕ

2.1. “Хаус Маркет България ЕАД” има право да прекрати настоящия договор с участника (и/или да забрани използването на клубната карта по какъвто и да било начин) по всяко време, без да дължи предизвестие или обосноваване.

2.2. Клубната карта дава на титуляра й съответните привилегии, за срока, през който програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е в сила. “Хаус Маркет България ЕАД” си запазва правото да променя този срок по своя преценка и има право едностранно да изменя/допълва условията на настоящия договор, в т.ч. системата за възнаграждаване на участниците, методът за калкулация на точки и стойността на точките, натрупвани срещу покупки, както и да изменя/допълва или прекратява по всяко време програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY в нейната цялост. Титулярът на клубната карта ще бъде информиран за всяка такава промяна чрез подходящи средства, като се използват посочените от него данни за контакт и/или чрез обявяване на промяната във физическите магазини на “Хаус Маркет България ЕАД” или на неговия уебсайт (www.ikea.bg). “Хаус Маркет България ЕАД” не носи отговорност спрямо участниците за такива изменения/допълнения или за прекратяването на програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY, тъй като с приемането на настоящите общи условия участникът декларира, че му е известно, че тази програма за лоялни клиенти се провежда безплатно от страна на “Хаус Маркет България ЕАД”.

2.3. Ако членовете не са обменили бонус точките си в срок до 24 месеца от датата на трансакцията (покупката), за която тези точки са получени, “Хаус Маркет България ЕАД” има право да изтрие всички тези бонус точки. С цел обслужване във връзка с настоящия договор и трансакциите на членовете по настоящия договор, “Хаус Маркет България ЕАД” ще ги информира регулярно за натрупаните валидни точки, както и за срока им на валидност, по имейл, на посочен от тях имейл адрес, и/или чрез SMS/Вайбър на посочен от тях мобилен телефонен номер. Най-късно три (3) месеца преди изтичането на валидността на точките, участникът ще бъде информиран за това чрез имейл или SMS на неговия/нейния мобилен телефонен номер, посочен от него/нея като телефонен номер за контакт.

2.4. “Хаус Маркет България ЕАД” има право по всяко време да анулира клубната карта IKEA FAMILY, в случай че тя бъде използвана в нарушение на настоящия договор или на закона или в случай на опит за измама от страна на участника. В тези случаи всички бонус точки ще бъдат изтрити и всички привилегии ще бъдат отнети.

2.5. В случай че член желае да преустанови участието си в програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY, “Хаус Маркет България ЕАД” ще продължи да съхранява личните му данни в продължение на 30 дни от прекратяване на участието на члена, с цел да се гарантира удовлетворяването на правни претенции на “Хаус Маркет България ЕАД”.

2.6. Ако картата не бъде използвана повече от четири (4) години, то клубната карта ще бъде деактивирана и личните данни на членовете ще бъдат изтрити. С цел обслужване във връзка с настоящия договор и трансакциите на членовете, “Хаус Маркет България ЕАД” ще ги информира относно датата за деактивиране на картата, като това информиране ще се извършва не по-късно от три (3) месеца преди датата на деактивиране на картата, чрез изпращане на съобщение (SMS) на предоставения при регистрацията в програмата мобилен телефонен номер.

В случай, че членове на IKEA FAMILY притежават също и профил за Сайта и Електронния магазин на ИКЕА и са свързали с него тяхната карта IKEA FAMILY според процедурата, описана на www.ikea.bg (Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин), картата IKEA FAMILY ще бъде деактивирана, а личните данни на членовете ще бъдат запазени за ползване в електронния магазин без да бъдат изтрити.

2.7. В случай на загуба, кражба или повреда, клубната карта може да бъде заменена само във физическите магазини на “Хаус Маркет България ЕАД” и може да бъде активирана на терминалите IKEA FAMILY, намиращи севъв физическите магазини на “Хаус Маркет България ЕАД”, или онлайн на адресwww.ikea.bg/family.

3. УСЛОВИЯ ЗА ОБМЯНА НА БОНУС ТОЧКИ ОТ ПРОГРАМА IKEA FAMILY

3.1. Участникът има право да обмени натрупани от него точки срещу отстъпка, ако балансът на натрупаните и налични точки в членската му/й карта е равен на или по-голям от броя точки, съответстващи на стойността на избраната от участника отстъпка. За тази цел, участникът ще има възможност да изчисли общия брой точки, които са натрупани и налични. Обмяната на точки при покупка от онлайн магазина на “Хаус Маркет България ЕАД” ще бъде изчислена на страницата на пазарската кошница и те ще бъдат ефективно добавени/приспаднати (извадени) при издаването на фискален бон/фактура. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари, нито да обменят тези точки за пари.

3.2. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на Хаус Маркет България ЕАД за връщане на закупени стоки) даден продукт, закупен чрез отстъпка по програмата IKEA FAMILY, и ако/когато следва да му се възстанови цената на продукта, Хаус Маркет България ЕАД възстановява на участника само реално заплатената от него сума за съответния продукт и съответния пропорционален брой точки, съответстващи на отстъпката, получена за върнатия продукт.

3.3. Участникът може да получи избраната от него/нея отстъпка във всеки магазин от търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на “Хаус Маркет България ЕАД” в България, като заяви, че иска обмяна на съответните точки. Точките по програма IKEA FAMILY не могат да бъдат използвани за получаване на отстъпки от цени на услуги. Отстъпката чрез обмяна на точки не може да се комбинира с каквито и да е ваучери и не може да се използва при покупка на продукти в Ресторант и Бистро на Хаус Маркет България ЕАД и не се прилага при поръчки на стоки в Център за поръчки на Дружеството (т.е. за стоки, които не са налични в Центъра за поръчки на Дружеството).

3.4. Когато участник е използвал отстъпка при покупка на повече от един продукт на една трансакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално върху цената на всички закупени продукти спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката).

3.5. При всяка обмяна на точки срещу отстъпка съответният брой точки се изважда от общия брой налични точки на участника. Отстъпките важат само за закупуване на продукти от търговската мрежа (физически магазини и онлайн магазин) на „Хаус Маркет България ЕАД” в България. Отстъпките не могат да бъдат обменяни срещу парични суми.

3.6. За да има право на отстъпка участникът следва да направи покупки на стойност по-висока от стойността на отстъпката (напр. за получаване на отстъпка от 20 лева, цената на закупуваните продукти следва да е по-висока от 20 лева).

3.7. В случай че активираната клубна карта-пластика с попълнени лични данни на участника-титуляр на картата е била повредена или износена, събраните точки до момента на уведомяване на “Хаус Маркет България ЕАД” за това събитие ще бъдат прехвърлени в новата клубна карта на участника. Тази нова клубна карта следва да бъде взета и активирана от участника във физически магазин на “Хаус Маркет България ЕАД”. В случай че клубната карта е открадната или изгубена, участникът е длъжен незабавно да уведоми “Хаус Маркет България ЕАД” за това. Всички точки, обменени срещу отстъпки до момента на уведомяване за изчезването на клубната карта, не подлежат на възстановяване.

За връзка с „Хаус Маркет България EАД”:

Е-mail: cs.sofia@ikea.bg

Телефон: 0800 45800

Адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 216

4. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. Правни основания за обработване, уведомяване и актуализиране на данни

„Хаус Маркет България ЕАД“, ЕИК: 200204065, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 216, е Администратор на личните данни на участниците в програмата IKEA FAMILY и администрира обработването на личните им данни на своите уебстраници и в своите магазини.

„Хаус Маркет България ЕАД“ информира участниците в (членовете на) програмата IKEA FAMILY и те потвърждават, че са информирани за следното:

4.1.а За обработването на личните данни на участниците, съгласно описаното по-долу, ние се позоваваме на следните правни основания:

Изпълнение на договора - за да се постигнат целите на този договор и на карта IKEA FAMILY, а именно възнаграждаване на участниците с точки и преимущества във връзка с техните покупки, както и изследване и анализ на потребителските тенденции е необходимо обработване на лични данни, предоставени от участниците при регистрация в програмата IKEA FAMILY, както и обработване на данни относно покупките.

„Хаус Маркет България ЕАД“ също си запазва правото да предоставя регулярна информация на участниците чрез контакт по телефона, поща, имейл, SMS или всякакви други приложими средства за комуникация с оглед данните на контакт на съответния участник, надлежно получени във връзка с регистрацията в програмата за лоялност IKEA FAMILY за нейните продукти и услуги в рамките на търговските взаимоотношения и при условие, че участникът не направи възражение срещу такава комуникация. Предоставянето на такава информация може да включва информация относно продукти или/и оферти и/или игри, комуникация за осъществяване на проучване с цел подобряване на предоставяните продукти и услуги на участниците, както и други промоционални дейности и услуги, и следване на други подобни цели.

Легитимни интереси: някои начини на обработване на лични данни са необходими за подобряване на услугите, предоставяни от „Хаус Маркет България ЕАД“ (обработване на статистистическа и неидентифицираща потребителите информация), за установяване на опити за измама или случаи на използване на клубни карти в нарушение на този договор или на закона, както и за защита на легитимните интереси на „Хаус Маркет България ЕАД“.

Съгласие: Участниците са поканени да дадат своето конкретно, недвусмислено и свободно съгласие за индивидуализиран анализ на клиентското им поведение с цел изпращане на търговска кореспонденция на участниците под формата на персонализирани съобщения и оферти на „Хаус Маркет България ЕАД“, които отговарят на техните предпочитания, с или без човешко участие, за да могат участниците да получават индивидуализирани съобщения и оферти от „Хаус Маркет България ЕАД“, които отговарят по-добре на техния профил и предпочитания.

4.1.б Участниците имат правото, но и задължението да осъществяват достъп, поправят и актуализират своите лични данни и са длъжни своевременно да уведомяват „Хаус Маркет България ЕАД“ в случай на:

- промяна на адрес - по телефон, чрез имейл или онлайн през своя личен профил на www.ikea.bg/family;

- промяна на мобилен номер - онлайн през своя потребителски IKEA FAMILY профил (с код за потвърждение) или с писмено уведомление, подадено във физически магазин на „Хаус Маркет България ЕАД“. Предвид факта, че мобилният номер може да служи като потребителско име в личния потребителски IKEA FAMILY профил (www.ikea.bg/family) и общо като идентификационен код на участника, „Хаус Маркет България ЕАД“ не носи никаква отговорност, ако не е било уведомено за промяна на мобилния номер.

4.2 Обработване и видове лични данни – Права на участниците

1. Обработване на лични данни. „Хаус Маркет България ЕАД“ ще обработва личните данни на участниците, предоставени от самите тях в съответното заявление или актуализирани в съответствие с гореупоменатото, с цел предоставяне на услугите на програма IKEA FAMILY.

2. Видове лични данни: По-конкретно, личните данни, които всеки участник предоставя при регистрация в програма IKEA FAMILY са следните:

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА: Име, фамилно име, домашен адрес, мобилен телефонен номер към български мобилен оператор, предпочитан магазин, брой деца в семейството;

- ПОЛЕТА ПО ЖЕЛАНИЕ: Година на раждане на участника, година на раждане на децата (ако има такива), имейл.

Видовете лични данни, обработвани от „Хаус Маркет България ЕАД“, според целите на обработка са следните:

i. С цел изпълнение на договора (за да се събират точки и да се възнаграждават участниците с точки и съответно привилегии във връзка с техни покупки, проучване на клиентското удовлетворение и проучване и анализ на общите потребителски тенденции на клиентите) относно програмата IKEA FAMILY, следните лични данни могат да бъдат обработвани от „Хаус Маркет България ЕАД“:

- Име

- Фамилно име

- Домашен адрес

- Мобилен телефонен номер

- Предпочитан магазин

- Брой деца в семейството

- Парична стойност на покупките

- Брой покупки

- Брой години на членство в програмата IKEA FAMILY

- Закупени продукти

- Имейл адрес (e-mail)

ii. С цел анализ на индивидуалното клиентско поведение на участниците с цел изпращане на търговски съобщения, съдържащи персонализирани съобщения и оферти на„Хаус Маркет България ЕАД“ според предпочитанията им, с или без човешка намеса, за да могат участниците да получават индивидуализирани съобщения или оферти от „Хаус Маркет България ЕАД“, които по-добре да отговарят на техния профил и предпочитания, „Хаус Маркет България ЕАД“ ще обработва в допълнение следните данни, свързани с участниците:

- Честота на посещения

- Демографски данни (адрес, пол, дата на раждане, брой деца, възраст на участниците и техните деца, предпочитан магазин)

- Участие в промоционални събития

- Избор на начин/канал на покупка

- Отклик на социални медии и други комуникационни канали

- Парична стойност на покупките

- Брой покупки

- Закупени продукти

- Брой години на участие в програмата IKEA FAMILY

iii. Участниците се информират, че личните им данни могат да бъдат обработвани от „Хаус Маркет България ЕАД“ дори и без тяхно съгласие, в случай на изпълнение на правни задължения, като например, когато това се изисква от данъчните органи с оглед на проверки или за спазване на задължения и съобразяване с легитимни интереси на „Хаус Маркет България ЕАД“, например в случаите на дела и производства пред администратовни или съдебни органи.

iv. Участниците също се информират, че с цел осъществяване на комуникацията между „Хаус Маркет България ЕАД“,и тях последното ще обработва данните за контакт, предоставени от участниците. Освен това, в случай на комуникиране на промяна в условията на програма IKEA FAMILY, това може да се прави чрез sms/viber/имейл, т.н., на участниците, чрез използване на линк, IP адресът на електронното устройство на участника (мобилен телефон, таблет, компютър и др.) може да бъде регистриран за доказателство, че участникът е получил уведомлението.

3. Получатели на данни: Получатели на необходимите данни за описаните по-горе цели на обработване и с оглед на отговорнистите и задачите на всеки един от получателите, получатели на лични данни относно участника могат да бъдат:

i. Съответните отговорни служители на „Хаус Маркет България ЕАД“.

ii. Данъчните органи, проверяващи органи и други

iii. Компанията с корпоративно име „КИВОС – СЪЗДАВАМЕ ЛОЯЛНОСТ В КЛИЕНТИТЕ“ АЕ (QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY S.A.), която предоставя услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и която е поела, освен останалите си задължения, регистрацията, уведомяването, актуализирането и поддръжката на базата данни, включително на данните на участниците - в качеството си на обработващ лични данни от името на „Хаус Маркет България ЕАД“ и съгласно инструкциите и документираните указания/ или/и всяка друга компания/организация, която би предоставяла в бъдеще същите услуги на „Хаус Маркет България ЕАД“, заместваща или работеща заедно с горната компания.

iv. Външни партньори, които предлагат обслужване по телефона /кол центрове/ и/или услуги по анализ на данни, които получават информация за участниците, необходима за изпълнение на техните задължения, при спазване на строги ограничения и процедури.

При събирането и обработването на личните данни на участниците служителите и партньорите на „Хаус Маркет България ЕАД“ действат в пълно съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679, както и с приложимото националното законодателство относно защитата на личните данни.

4. Права на субектите на данни: Всеки участник, в качеството си на субект на данни, може да упражни, по всяко време, регламентираните от Общия регламент за защита на личните данни 679/2016 права, по-специално – регламентираните в чл. 12-23, както и съгласно предвиденото в националното законодателство на Република България, а именно:

i. право на получаване на информация и на достъп до данните, обработвани от „Хаус Маркет България ЕАД“;

ii. право на ограничаване на обработването;

iii. право на корекции или изтриване на някои или всички лични данни („право да бъдеш забравен“);

iv. право на възражение, т.е. на противопоставяне срещу обработване на лични данни;

право на преносимост на данните

Участниците в програмата IKEA FAMILY могат да упражнят гореописаните права по следните начини:

Относно правото/задължението на достъп и корекции на личните данни, дружеството осигурява на участниците в програма IKEA FAMILY възможността да прегледат, коригират/актуализират своите лични данни.

• чрез личния си профил на уебстраницата www.ikea.bg/family в менюто „Управление на лични данни“;

• чрез изпращане на съответно искане на следния електронен адрес: ikeafamily@ikea.bg или dpo@ikea.bg;

• чрез изпращане на писмо до „Хаус Маркет България ЕАД“ на следния адрес: ул.„ Околовръстен път“ 216, София, България (На вниманието на DPO/Длъжностно лице по защита на данните)

Относно правото на преносимост на данните „Хаус Маркет България ЕАД“ осигурява на участниците в програмата IKEA FAMILY възможността да получат някои от личните си данни или/и да прехвърли тези данни на друг администратор на лични данни във формат в съответствие с правните изисквания. Такова искане от участник следва да бъде отправено на следния имейл адрес: ikeafamily@ikea.bg или dpo@ikea.bg или чрез изпращане на писмо до „Хаус Маркет България ЕАД“ на следния адрес: ул.„Околовръстен път“ 216, София, България (На вниманието на DPO/ Длъжностно лице по защита на данните).

Всеки участник в програмата IKEA FAMILY има правото да оттегли съгласието си по всяко време и във връзка с всяко обработване, извършено въз основа на тяхно съгласие, без това да заяга законосъобразността на обработването преди оттегляне на съгласието.

Оттеглянето на съгласието може да бъде упражнено през личния профил на www.ikea.bg/family от меню „Управление на лични данни“ или чрез подаване на съответно искане на имейл адрес ikeafamily@ikea.bg или dpo@ikea.bg или чрез писмо до „Хаус Маркет България ЕАД“ на следния адрес: ул.„Околовръстен път“ 216, София, България (На вниманието на DPO/ Длъжностно лице по защита на данните).

Когато участник е упражнил някое от гореспоменатите си права, „Хаус Маркет България ЕАД“ ще предприеме всички възможни стъпки за удовлетворяване на молбата му в рамките на един (1) месец от датата на подаването й. В такъв случай участникът е информиран, че някои необходими лични данни /като минимум/ ще бъдат запазени, за да гарантират легитимните интереси на администратора и на други правни основания.

Заявка за заличаване на участник от програма IKEA FAMILY може да бъде извършена чрез изпращане на имейл на ikeafamily@ikea.bg или dpo@ikea.bg или писмо до „Хаус Маркет България ЕАД“ на следния адрес: ул.„Околовръстен път“ 216, София, България (На вниманието на DPO/ Длъжностно лице по защита на данните).

5. Срок за съхранение на лични данни: данните на участника ще се съхраняват и обработват от „Хаус Маркет България ЕАД“ до деактивиране на картата IKEA FAMILY от страна на участника, или за съответно обработване на данните въз основа на съгласие – до оттеглане на съгласието. Независимо от това, някои необходими лични данни, касаещи покупките на участника, както и уведомленията/съобщенията, съгласието и оттеглянето на съгласието могат да бъдат запазени като информация за участника с цел осигуряване на доказателство относно законосъобразността на обработването на данните му от страна на „Хаус Маркет България ЕАД“ и с оглед на защита при правни спорове между страните или на други приложими основания (например, за да се спазят определени законови задължения).

6. Специална категория данни: участниците в програмата IKEA FAMILY са информирани, че „Хаус Маркет България ЕАД“ не събира и не изисква разкриването на чувствителни лични данни (специална категория данни) за целите на членството в програма IKEA FAMILY.

7. Задължение за прозрачност: За всякаква информация относно лични данни и тяхното обработване и защита участникът може да се обърне към Длъжностното лице по защита на данните на „Хаус Маркет България ЕАД“ на имейл dpo@ikea.bg.

8. Право на жалба. Ако не сте доволни от който и да е аспект на събирането и обработването на Вашите лични данни имате право да подадете жалба до съответен Надзорен орган. Надзорният орган на Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти – тел. 02 / 91-53-518. Електронен адрес: kzld@cpdp.bg, Уеб страница: www.cpdp.bg.

9. Технически и организационни мерки за защита: „Хаус Маркет България ЕАД“, наетите обработващи лични данни, както и неговите представители/ партньори – на които е възложено изпълнение на съответни отговорности и задачи -прилагат подходящите технически и организационни мерки за възможно най-добра защита на личните данни срещу всяка инцидентна или неправомерна повреда или загуба, промяна, незаконно разкриване и достъп до тях, както и срещу всякo незаконнo обработване на лични данни (включително и отдалечен достъп), включително осигуряване на възстановяне на достъпността до личните данни (доколкото това е възможно). Тези мерки имат за цел гарантиране на ниво на сигурност за минимизиране на риска по отношение на данните, като във всички случаи се взема предвид значимостта на данните, развитието на техонологиите, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, като в същото време се прилагат процедури за редовни тест и оценка на ефективността на тези технически и организационни мерки. Във всеки случай „Хаус Маркет България ЕАД“, обработващите лични данни, както и съответните представители и партньори, на които е възложено изпълнение на съответни отговорности и задачи, са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, по този начин те са задължени да пазят личните данни на участниците в програма IKEA FAMILY конфиденциални и да не ги разкриват или да позволяват на трети лица да имат достъп до тях без предварително уведомление на участника, освен в случаите, изрично посочени от закона.

„Хаус Маркет България ЕАД“ заявява, че личните данни на участниците няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен описаните в тези условия, единствено след предварително уведомление и, когато е необходимо – съответно съгласие.

Terms and Conditions of the program IKEA FAMILY

SCOPE AND TERMS OF THE IKEA FAMILY PROGRAM

The IKEA FAMILY loyalty program has been created by the company House Market Bulgaria EAD Bulgaria EAD, UIC 200204065, with registered address at No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as House Market Bulgaria EAD Bulgaria EAD or the “Company”), addresses adult customers of the House Market Bulgaria EAD’s stores (physical stores and e-shop at www.ikea.bg /hereinafter referred to as “e-shop”/) in Bulgaria and relates to the registration and analysis of the purchases they make, as members of the IKEA FAMILY program, both for themselves and for the members of their family. Purpose of the IKEA FAMILY loyalty program is on the one hand the rewarding of the customers of House Market Bulgaria EAD who select House Market Bulgaria EAD in order to purchase household equipment needed by themselves and their family, and on the other hand - the analysis and research of the purchasing trends of its customers (categories of products selected, visitation rate, kind of products selected by the customers, response to the general and special offers, etc.) aiming at the improvement of the management of the customer list of House Market Bulgaria EAD and at the provision of products and services better matching its customer base.

1. ISSUANCE AND USE OF A MEMBERSHIP CARD

1.1. Each membership card is and remains at the ownership of the issuing company (House Market Bulgaria EAD) and its holder is obliged to give it back upon request.

1.2. The membership card is strictly personal. Any transfer of the card in any way whatsoever is prohibited.

1.3. The receipt and activation of the membership card, which is accompanied by the declaration of the personal data of its holder takes place at the IKEA FAMILY location points within the House Market Bulgaria EAD physical stores. Moreover the member is entitled to activate his/her membership card online at www.ikea.bg/family selecting the card activation menu.

1.4. The member is entitled to use its membership card in the House Market Bulgaria EAD’s network of stores (physical stores and e-shop) always within the framework specified at any time by the Company and communicated to the member.

1.5. The membership card is not a credit or debit card. The member showing the membership card cannot perform monetary transactions, with the exception of enjoying benefits as set out and communicated by the Company.

1.6. The member is obliged to have his/her IKEA FAMILY membership card already activated and to show the plastic card to the cashier of the House Market Bulgaria EAD physical store in order to redeem bonus points in that store. In order to redeem bonus points and/or use any other privilege of the IKEA FAMILY program in the House Market Bulgaria EAD’s e-shop a necessary prerequisite is the registration of the member in the House Market Bulgaria EAD website (www.ikea.bg) and the linking of his/her IKEA FAMILY account to his/her account in that website under the procedure described in https://www.ikea.bg/obsluzhvane/all-about-shop-online/ikea-family-pairing/ .

1.7. The IKEA FAMILY membership card must be activated within three (3) months as of the first transaction (purchase) of the member using his/her membership card. Upon expiry of the 3-months period and provided the membership card has not been activated, it shall be cancelled and the total number of bonus points accumulated shall be deleted.

1.8. The member is entitled to 5 bonus points for every one lev (BGN 1) paid effectively for products at House Market Bulgaria EAD’s network of stores (physical stores and e-shop); when the member has made a purchase and the price of the products is not a round number (e.g. BGN 10,39), for the purpose of receiving points the amount shall be rounded up; the points may be redeemed in discounts for purchases in the House Market Bulgaria EAD’s network of stores (physical stores and e-shop).

No points shall be gained under the IKEA FAMILY program when purchasing services, as well as when purchasing products with promotional vouchers issued by “House Market Bulgaria” EAD, discount vouchers or vouchers issued upon exchange and/or return of products and any other vouchers. No points are gained when a Gift Card issued by the House Market Bulgaria EAD is used as means of payment.

1.9. The member may receive a sum as discount, which corresponds to his/her points, in accordance with the redemption scale per transaction. The earning and redemption of points for the purchases from the e-shop of House Market Bulgaria EAD shall be calculated in the webpage of the shopping basket and shall be credited or deducted upon the issuing of the receipt/invoicе.

1.10. The membership card, the number of points and the right to discount cannot be exchanged with money. According to the points accumulated by the member, he/she shall be able to redeem them and receive only a proportional amount of discount in his/her purchases.

1.11. The membership card and the loyalty program IKEA FAMILY are valid only in the network of stores (physical stores and e-shop) of House Market Bulgaria EAD in Bulgaria.

1.12. In case а member returns (under the law, the respective guarantee and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) a particular product, for which he/she has gained points under the IKEA FAMILY program, the points gained throough the purchase shall be invalidated.

2. AMENDMENT - EXPIRY – TERMINATION

2.1. House Market Bulgaria EAD has the right to terminate at any time, without prior notice or justification, this agreement with the member (or /and to prohibit any use of the membership card).

2.2. The membership card grants to its holder benefits for as long as the IKEA FAMILY loyalty program is and remains in force. House Market Bulgaria EAD reserves any right to change this period of time at its own discretion and is entitled to unilaterally amend any term of this agreement, including the reward system, the points-calculation method and the value of the rewarding of purchases as well as to amend or terminate at any time in general the IKEA FAMILY loyalty program. Any such amendment shall be communicated to the holder of the membership card by any suitable means using the contact details specified by him/her and/or by uploading of any amendment within the physical stores of House Market Bulgaria EAD or in its website (www.ikea.bg). The member has no claim against the Company regarding these changes or the termination of the IKEA FAMILY loyalty program program, since he/she hereby already recognizes that this loyalty program is granted free of charge by House Market Bulgaria EAD.

2.3. If the members have not redeemed their bonus points within 24 months as of the transaction (purchase) for which these points were gained, then House Market Bulgaria EAD reserves the right to delete the total number of these bonus points. For service purposes as regards the present agreement and the transactions with its members under the present agreement, House Market Bulgaria EAD shall communicate to the members regularly their valid points as well as their expiration date via email to the email stated in their application or/and via sms/viber to the mobile phone number stated by them. Three (3) months prior to the expiration of the points at the latest, the member shall be notified of the above via email or sms to his/her mobile telephone number, registered as contact telephone number.

2.4. House Market Bulgaria EAD reserves the right to terminate the validity of the IKEA FAMILY membership card at any time in case of use of the card in breach of the present agreement or the law, or in case of fraud attempt caused by the member. In this case, all the points shall be erased and all benefits shall be removed.

2.5. In case of a member’s request to be deleted from the IKEA FAMILY loyalty program, House Market Bulgaria EAD retains the personal data of the member for 30 days as of the revocation of its participation, for the purpose of ensuring the satisfaction of its legal claims.

2.6. In case there is no use of the card for a period of time exceeding the period of four (4) years, the card shall be deactivated and members’ personal data will be deleted. For the service of the card agreement and the transactions with its members, House Market Bulgaria EAD shall communicate to its members three (3) months before the date of deactivation of the card via written message (sms) to the mobile phone number provided by them.

In the case IKEA FAMILY members also retain an IKEA e-shop account and have linked their IKEA FAMILY card according to the procedure described in www.ikea.bg (terms of use of IKEA e-shop), the IKEA FAMILY card will be deactivated and members’ personal data will be retained for the e-shop account without being deleted.

2.7. The card may be replaced in case of loss, theft or damage, only at the House Market Bulgaria EAD’s physical stores and can be activated at the IKEA FAMILY points in the House Market Bulgaria EAD’s physical stores or online at www.ikea.bg/family/.

3. TERMS FOR THE REDEMPTION OF BONUS POINTS OF THE IKEA FAMILY PROGRAM

3.1. The member is entitled to redeem his/her points for a discount, provided the relevant balance of the credited and available points in his/her membership card is equal to or greater than the number of points corresponding to the discount amount selected by the member. To this end, the member shall be able to calculate the total amount of points credited to him/her and also available. The redemption of points in the purchases from the House Market Bulgaria EAD e-shop shall be calculated in the page of the shopping basket and shall be credited/deducted upon issuing of the receipt/invoice. The member is neither entitled to substitute part of or all the points collected with cash, nor redeem these points by cash.

3.2. In case the member returns (under the law, the respective guarantee and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) particular product, purchased through discount under the IKEA FAMILY program, and if/when the price of the product should be reimbursed “House Market Bulgaria” EAD shall reimburse to the member only the effectively paid amount for the respective product and the respective proportional number of points corresponding to the discount received for the returned product.

3.3. The member can get the discount selected by any store of the House Market Bulgaria EAD’s network of stores (physical stores and e-shop) in Bulgaria, asking to redeem the respective points. From the redemption the services are excluded. The discount through redemption of points can not be combined with any vouchers and can not be applied with regard to purchases of products in House Market Bulgaria EAD’s Restaurant and Bistro and cannot be applied in case of order of goods at Pickup points of the Company (i.e. for goods which are not available in the respective Pickup point of the Company).

3.4. When a member got discount upon purchase of more than one product in one transaction (with one receipt/invoice) the discount is proportionally allocated over the price of all purchased products in comparison to their totalvalue (e.g. if the price of one of the products represents 20% of the total products’ price then for this product is received 20% of the total value of the discount).

3.5. Each time when the member redeems points corresponding to a discount, an equal number of points are deducted from the balance of the available points. The discount applies only for purchases of products from the House Market Bulgaria EAD network of stores (physical stores and e-shop) in Bulgaria. The discount cannot be exchanged with cash.

3.6 In order to be entitled to a discount the member should make purchases of a higher value than the discount (e.g. for getting of BGN 20 discount the products being purchased should beof price greater than BGN 20).

3.7 In case that the activated plastic membership card with the completed personal data of the member holding the card, has been damaged or worn out, the points gathered until the respective event has been declared are transferred to the new card of the member, which shall be collected and activated by the member in а House Market Bulgaria EAD’s physical store. In case the card is stolen or lost, its disappearance should directly be declared. Any points already redeemed up to the declaration of the disappearance cannot be replaced.

Contact details “House Market Bulgaria” EAD:

Е-mail: cs.sofia@ikea.bg

Phone: 0800 45 800

Address: Sofia, 216 Okolovrasten pat St.

4. PRIVACY POLICY

4.1. Legal Basis for Processing, Notification and Data Updating

The company under the name House Market Bulgaria EAD, UIC: 200204065, with registered seat and address of management at Sofia, No.216, Okolovrasten Pat Str., is the controller of the personal data of the IKEA FAMILY program’s members and controls the processing of his/her data in its webpages and at its stores.

House Market Bulgaria EAD informs the member and the member of the IKEA FAMILY program confirms that he/she is aware of the following:

4.1.a. For the processing of the members’ data as described below, we rely on the following legal bases:

Performance of the agreement: In order for the purposes of the present agreement and the IKEA FAMILY card to be achieved, that is the rewarding of the member with points and benefits from his/her purchases and the research and analysis of the purchasing trend of our customers, the processing of the personal data provided by the member upon his/her registration in the IKEA FAMILY program is required as well as the processing of his/her transactions’ data.

House Market Bulgaria EAD also reserves the right of providing regular information to the member via call contact, post, email, SMS or any other applicable means of communication to the member’s contact details, duly acquired, in respect of the registration in the IKEA FAMILY loyalty program for its products and services in the framework of their trading relationship and provided the member has not raised objections against this communication. The provision of such information may include information about its products or/and offers or/and competitions, the communication for the performance of surveys aiming at the improvement of the products provided and its services provided to its members, as well as its other promotional activities and the service and pursuit of similar purposes.

Legitimate interests: Some form of processing of the personal data is required for the improvement of the services provided by House Market Bulgaria EAD (processing of statistical and non identifiable data), the detection of a fraud attempt or cases of use of the member’s card in breach of the present agreement or the law, as well as the safe protection of the legal interests of House Market Bulgaria EAD.

Consent The member is invited to grant his/her specific, clear and freely given consent to the individualized analysis of the consumer behavior of the member aiming at the dispatch of commercial correspondence to the member through personalized notifications and offers of House Market Bulgaria EAD according to his/her preferences with or without human intervention so that the member can receive individualized notifications and offers from House Market Bulgaria EAD, which shall better match his/her profile and preferences.

4.1.b. The member has a right but also an obligation to access, correct and update his/her personal data, and is obliged to promptly notify House Market Bulgaria EAD of:

- any change of address - by phone, or via email, or online through his/her personal account in the www.ikea.bg/family;

- any change of mobile phone number -via his/her personal IKEA FAMILY account with a confirmation password online or with a written application filed in a House Market Bulgaria EAD’s physical store. Given that the number of his/her mobile phone may be used as a user name in his/her IKEA FAMILY personal account (www.ikea.bg/family), and in general as an identification code of the member, House Market Bulgaria EAD shall not bear any liability in case it has not received any notification about the change of the mobile phone number.

4.2. Processing and types of personal data – Rights of Members

1. Processing of Personal Data. House Market Bulgaria EAD shall process the personal data of the member, as these are stated by himself/ herself in his/her relevant application or updated in accordance with the aforementioned, in order to provide the services of the IKEA FAMILY program.

2. Types of Personal Data: More specifically, the personal data, which any member should provide upon his/her registration in the IKEA FAMILY program, are the following:

- COMPULSORY FIELDS: Name, surname, home address, mobile phone number of Bulgarian mobile operator, prefered store, number of children in the family.

- OPTIONAL FIELDS: Birth year of the member, birth year of the children (if any), email address.

The type of the personal data processed by House Market Bulgaria EAD per purpose of processing is the following:

i. For the purpose of execution of the agreement (thus for the collection of points and the rewarding of the member with points and benefits from his/her purchases, the investigation of the satisfaction level of its customers and the research and analysis of the general purchasing trends of its customer base) of the IKEA FAMILY loyalty program, the data that may be processed by House Market Bulgaria EAD are:

- First Name

- Surname

- House Address

- Mobile Phone Number

- Prefered Store

- Number of Children in the family

- Expenses incurred at the time of purchase

- Number of transactions

- Number of years of participation in the IKEA FAMILY program

- Products purchased

- E-mail Address (email)

ii. For the analysis of the individualized consumer behavior of the member with the purpose of sending to him/her commercial correspondence containing personalized notifications and offers of House Market Bulgaria EAD according to his/her preferences with or without human intervention so that the member can receive individualized notifications and offers from House Market Bulgaria EAD, which shall better match his/her profile and preferences, House Market Bulgaria EAD shall process in addition the following data related to the member:

- Frequency of Visits

- Demographical data (Address, sex, date of birth, number of children, age of the member and the children, prefered store)

- Participation in promotional activities

- Channel via which the purchase has been completed.

- Response to the social media and other communication means

- Expenses incurred upon purchase

- Number of transactions

- Products purchased

- Years of participation in the IKEA FAMILY program

iii. The member is notified that his/her personal data may be processed by House Market Bulgaria EAD even without his/her consent also in case of fulfillment of obligations imposed by law, such as when the relevant data are requested by the tax authorities in the framework of controls or for the fulfillment of obligations and meeting of legal interests of House Market Bulgaria EAD, for example in cases brought before administrative or Judicial authorities.

iv. The member is also notified that for the purposes of communication between House Market Bulgaria EAD and the member House Market Bulgaria EAD processes the contact details stated by the member. Furthermore, when notifications about changes in the terms of the IKEA FAMILY loyalty program are sent via SMS/viber/email etc. to the member, with the use of a link, the IP address of the member’s electronic device (mobile phone, tablet, computer, etc.) may be registered for the proof of the notification receipt by the member.

3. Recipients of Data: For the data required for the fulfillment of each of the aforementioned processing purposes and in respect of the duties and tasks of each recipient, the recipients of the member’s data may be:

i. The competent employees of House Market Bulgaria EAD

ii. The tax, auditing authorities etc.

iii. The company under the name «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY SA», which provides CRM (Customer Relationship Management) services and which has undertaken, among other things, the registration, notification, updating and maintenance of the data base including the data of the members as a processor on behalf of House Market Bulgaria EAD, and according to its instructions and recorded orders or/and any other company which provides in the future House Market Bulgaria EAD with the same services substituting or collaborating with the aforementioned company.

iv. External partners providing call center services and/or data analysis services, to whom the necessary data for the fulfillment of their duties and the provision of service to the members are transmitted under strict restrictions, limitations and procedures.

Upon registration and processing of the personal data of the member, the employees and agents of House Market Bulgaria EAD, fully comply with the provisions of the European General Data Protection Regulation 2016/679 as well as with the applicable Bulgarian laws in force and the Bulgarian case law in relation to data protection.

4. Rights of the Data Subject: Each member, as a data subject, may exercise at any moment his/her rights, as these are provided in the General Data Protection Regulation 679/2016 EU, and more specifically in the articles 12 to 23 of the GDPR and in the applicable national laws, and in particular:

i. the right to receive information and to access the data processed by House Market Bulgaria EAD;

ii. the right to restriction of his/her data processing;

iii. the right to rectification and/or erasure of part of or all his/her personal data (right to be forgotten);

iv. the right to object, thus raise objections as regards the processing of his/her personal data; and

v. the right to portability of his/her personal data.

The aforementioned rights can be exercised by the member as follows:

As regards the right /obligation of access and rectification/completion of personal data, the company provides its members in the IKEA FAMILY program with the option of reviewing, rectifying/supplementing their personal data:

• via their personal account in the website www.ikea.bg/family in the menu «Personal Data Management»;

• filing a relevant request to the e-mail address ikeafamily@ikea.bg or dpo@ikea.bg;

• via a written letter sent to House Market Bulgaria EAD to the following address: No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (to the attention of DPO).

As regards the right to portability of personal data, House Market Bulgaria EAD provides its members participating in the IKEA FAMILY program with the option of receiving some of their personal data or/and transmitting them to another controller using a format which is in compliance with the legal requirements. Such request of a member shall be filed to the e-mail address ikeafamily@ikea.bg or to dpo@ikea.bg or sending a written letter to House Market Bulgaria EAD to the following address: No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (to the attention of DPO)

The member has the right to withdraw his/her consent at any time and in relation to any processing of his/her personal data performed under his/her consent, without the legality of the processing being affected, which has been based on the consent of the data subject prior to its revocation.

The revocation of the consent may be exercised either via their personal account in the website www.ikea.bg/family in the menu «Personal Data Management» , or by filing a relevant request to the e-mail address ikeafamily@ikea.bg or dpo@ikea.bg or via a written letter sent to House Market Bulgaria EAD to the following address: No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (to the attention of DPO).

In case of exercise of any of the aforementioned rights of the member, House Market Bulgaria EAD shall take any possible step towards the satisfaction of the request within one (1) month as of its submission. In such a case the member is informed that the minimum of his/her necessary personal data shall be kept and maintained, for the guaranteeing of the company’s legal interests and on other applicable legal bases.

The erasure of the member from the IKEA FAMILY program may be performed via email sent to the email address: ikeafamily@ikea.bg or dpo@ikea.bg or via a letter sent to House Market Bulgaria EAD to the following address: No 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (to the attention of DPO).

5. Term for the Retention of Personal Data: The data of the member shall be kept and processed by House Market Bulgaria EAD until the member cancels the IKEA FAMILY card, or, for any processing of his/her data performed under his/her consent – until the withdrawal of his/her consent. Nevertheless, some necessary personal data concerning the transactions of the member with House Market Bulgaria EAD as well as the notification, consent and withdrawal of the consent of the member to the processing of his/her data may remain and be maintained as information about the member ensuring the proof of the legality of his/her data processing by House Market Bulgaria EAD and guaranteeing the legal claims of the parties or on other applicable legal grounds (e.g. in order to comply with certain legal obligations).

6. Special Category Data: The member is informed that House Market Bulgaria EAD does not collect nor demands the disclosure of sensitive personal data (special category data) for the needs of the IKEA FAMILY membership card.

7. Transparency Obligation: For any information about his/her data as well as their processing and protection, the member may address the Data Protection Officer of House Market Bulgaria EAD in the email: dpo@ikea.bg.

8. Right to Lodge a complaint. If you are not satisfied with any aspects of how we collect and use your data, you have the right to lodge a complaint with the respective competent supervisory authority. The supervisory authority in the Republic of Bulgaria is the Commission for Personal Data Protection, having address: Sofia 1592, 2 "Prof. Tzvetan Lazarov” Blvd., GPS coordinates: N 42.668839 E 23.377495, Center for Information and Contacts - tel. 02 / 91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: www.cpdp.bg.

9. Technical and Organisational Protection Measures: House Market Bulgaria EAD, the processors hired by it and its agents/ assistants for the fulfillment of its tasks and obligations apply the appropriate technical and organizational measures for the best possible protection of the personal data against any iaccidental or illicit destruction or loss, alteration, illegal disclosure or access to them and in general against any unlawful processing of personal data (including the remote access) as well as for ensuring the recovery of the availability of the data and of the access to them (as far as this is possible). These measures aim at guaranteeing a safety level covering the risk that may affect the specific data, taking always into account the type and the significance of the data, the evolution of technology, the application cost and the nature, application scope, framework and purposes of each specific processing, applying at the same time procedures for the regular test, assessment and evaluation of the efficiency of these technical and organizational measures. In any case, House Market Bulgaria EAD, the processors hired by it and its agents/ assistants for the fulfillment of its tasks and obligations are bound by a confidentiality obligation, thus they are obliged to keep the personal data of the members confidential and not disclose the data or allow any third party to have access to these data without the prior notification of the member except in cases expressly provided by law.

House Market Bulgaria EAD declares that no other use of the personal data of the member shall be performed for other purposes, apart from those referred to in these terms without his/her prior notification and, where required, respective consent.