Списъкът с любими продукти е празен.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА
"Спалня на мечтите"

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Организатор на играта „Спалня на мечтите“ („Игра/та”) е „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 216. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с правилата на Играта („Правила/та)” и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Играта може да намерите по всяко време на интернет адрес: https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom
 2. Условията за участие в Играта и за спечелването на наградата са: участниците да бъдат дееспособни физически лица, навършили 18 години; да разполагат със спалня (основна или детска); да направят покупка на стойност поне 50 /петдесет/ лева съгласно т. 4 от Правилата; да имат регистрация за програма IKEA Family с валиден номер на активирана карта и да не са се отказали да получават комуникация съгласно Общите условия на програма IKEA Family /т.е. в персоналния им потребителски профил към програмата IKEA Family са отбелязани положително полетата относно получаването на търговскоинформативна и промоционална комуникация най-малкото за следните начини на комуникация: SMS и Email/. В случай, че в Играта желаят да се включат членове на IKEA Family, които са се отказали да получават комуникация, съгласно предходното изречение, то последните могат да променят това, следвайки инструкциите за промяна на управление на лични данни и комуникация в персоналният им потребителски профил към програмата IKEA Family. В този случай, след промяна на настройките относно получаване на комуникацията, тези участници автоматично ще бъдат включени в Играта. Общите условия на програма IKEA Family могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://www.ikea.bg/ikeafamily/terms-and-conditions. В Играта не могат да участват служители на „Хаус Маркет България” ЕАД и всички дружества, организации и т.н., свързани с организирането на Играта, както и членове на техните семейства.
 3. Играта е с продължителност от 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. включително и се организира, и провежда на територията на Република България.

ІІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

 1. За участие в Играта следва да бъдат закупени стоки на обща минимална стойност 50 /петдесет/ лева (реално заплатената сума, след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери), при условията по-долу, от някой от следните търговски обекти на „Хаус Маркет България” ЕАД: магазин ИКЕА София(Магазин за мебели и други стоки ИКЕА, ИКЕА Ресторант и Кафе, ИКЕА магазин за шведска храна или ИКЕА Бистро); ИКЕА Центрове за поръчки – гр. Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив; или ИКЕА онлайн магазин (за целите на Играта ИКЕА онлайн магазин се счита за отделен търговски обект). Покупките следва да бъдат извършени на една трансакция, т.е. с една касова бележка/фактура за най-малко 50 /петдесет/ лева. За участие в Играта съответната покупка следва да бъде направена чрез използване на карта IKEA Family и получаване на точки срещу закупените стоки. Използването на карта IKEA Family и получаване на точките са задължително условие, за да може да има валидно участие в Играта. За избягване на съмнение, в случай на пазаруване от страна на участник чрез ИКЕА онлайн магазин или в ИКЕА Центрове за поръчки, направена поръчка на стоки ще се счита за покупка при изпълнение на останалите условия съгласно настоящите Правила.
 2. Закупувайки стоките, при условията по-горе, участникът автоматично бива включен в Играта и има шанс да спечели една от петте награди, подробно описани по-долу в Правилата. Всеки член на програмата IKEA Family има право да се откаже от участие в Играта в срок до 04.10.2019 г., като изрично заяви това писмено на следния адрес на електронна поща: ikeafamily@ikea.bg, и посочвайки номера на своята клиентска карта IKEA Family
 3. Всеки участник в Играта има право да спечели само една награда, независимо от броя на своите покупки и търговските обекти, в които ги е направил. Всеки участник има право да участва в Играта само с по една покупка на стоки на ден за всички търговски обекти общо.
 4. „Хаус Маркет България” ЕАД има право да прекрати незабавно участието на даден участник в Играта в случай на нарушаване/неспазване на Правилата.

 

III. СХЕМА НА ИГРАТА. НАГРАДИ

 

 1. Наградите от Играта са общо 5 /пет/ броя обзавеждане на спалня с мебели ИКЕА, по едно обзавеждане в жилище на всеки от спечелилите участници. Всяка една от наградите включва проектиране, мебели и аксесоари ИКЕА, транспорт и монтаж - с мебели ИКЕА. Всяка награда е на обща стойност до 5 000 /пет хиляди/ лева. Всеки от търговските обекти, по т. 4 по-горе, предоставя възможност за получаване само на една награда – която може да бъде спечелена само от участник, закупил стоки от този търговски обект. За избягване на съмнение, определянето на спечелил (съответно резервни печеливши) за всяка една награда се извършва само измежду участниците от всеки конкретен търговски обект.
 2. Наградите от Играта ще бъдат изтеглени и съответно спечелилите ще бъдат обявени на 08.10.2019г. Поради технически или други причини е възможно тегленето на наградите и обявяването на спечелилите да бъде извършено през следващ ден. Определянето на спечелилите се извършва на случаен принцип от автоматизирана компютърна система, измежду всички валидно участвали в Играта лица.
 3. При изтеглянето на наградите и определянето на петимата спечелили се изтеглят и общо десет резервни печеливши – по двама за всеки един търговски обект по т. 4 по-горе. Основните спечелили ще бъдат обявявани чрез публикуване на техните инициали и част от номерата на техните карти IKEA Family (Пример: И. А. А., IKEA Family карта №90000XXXXX526) на интернет адреса https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom. В срок от 5 (пет) работни дни от обявяването на спечелилите, всеки един от тях трябва да изпрати потвърждение за получаване на наградата на електронна поща ikeafamily@ikea.bg.
 4. Жилищата, в които се намира спалнята, следва да са разположени на територията на Република България. Сумата на всяка една награда включва: сумата до 4 700 лева – за мебели и аксесоари за спалня; сумата до 300 лева – за услугите по проектиране, транспорт и монтаж.Ако спечелил участник избере за обзавеждането мебели и/или аксесоари, които са от отдел „Намалени стоки“ (магазин ИКЕА София), други предлагани на намалена цена стоки, мостри и/или разопаковани стоки, за целите на изчисляване на размера на наградата, те ще бъдат таксувани по регулярните им продажни цени.
 5. Наградите от Играта се получават от спечелилите участници и съответно се изпълняват при следните условия, с които участниците изрично декларират, че са съгласни:
  12.1 В срок до 14 /четиринадесет/ дни след потвърждението по т. 10 от Правилата, спечелилият участник следва да се яви лично в магазин ИКЕА София или ИКЕА Центрове за поръчки – гр. Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив, за започване на уточнения по проекта за обзавеждането. Участникът следва задължително да носи със себе си лична карта, както и своята IKEA Family карта.
  12.2 Обзавеждането се извършва изцяло по проект, изготвен от „Хаус Маркет България” ЕАД, съобразно конкретното помещение на спечелилия участник. Спечелилият има право да се възползва от наградата (т.е. изготвяне на проекта, поръчката на мебели аксесоари, доставката и монтажа на последните) в срок до 30.04.2020 г.
  12.3 Спечелилият участник следва да предостави достъп на служители и/или подизпълнители на „Хаус Маркет България” ЕАД до помещението, което ще се обзавежда, с оглед изготвянето на проекта за обзавеждане, доставката и монтирането на обзавеждането.
  12.4 „Хаус Маркет България” ЕАД има право да откаже да предостави наградата на участник и той губи правото да я получи, без да има каквито и да е претенции в тази връзка: при неизпълнение на някое от задълженията по точка 12.3. по-горе; ако спечелилият участник откаже да представи личната си карта и/или IKEA Family карта; ако спечелилият участник не разполага със спалня (основна или детска).
  12.5 Самото обзавеждане на помещението на спечелилия участник, според съответния изготвен проект, се извършва в срокове, уточнени допълнително от „Хаус Маркет България” ЕАД.
 1. Правото да получи награда от Играта преминава към първия изтеглен резервен участник за съответния търговски обект, когато:
  1. спечелилият участник не изпрати потвърждение за получаване на наградата в рамките на 5 /пет/ работни дни от обявяването му за спечелил или не се яви в срока по т. 12.1.;
  2. спечелилият участник се откаже от спечелената награда;
  3. спечелилият участник загуби правото да получи наградата си на някое от предвидените основания в Правилата. В този случай, по своя преценка „Хаус Маркет България” ЕАД има право да реши да не предоставя наградата на съответната резерва, като в този случай наградата се губи изцяло и не се тегли повторно.
  Правото да се получи награда от Играта преминава към втория изтеглен резервен участник за съответното теглене, когато са налице условията по-горе в настоящата точка (без условието по т.1) за първия резервен участник.
  13.1 Когато правото да се получи награда от Играта преминава към даден резервен участник, „Хаус Маркет България” ЕАД ще се свърже директно с него по телефона (без да се обявява номер на IKEA Family картата му на интернет адреса https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom), на предоставения телефон за контакти съгласно програмата IKEA Family. Спрямо резервните участници се прилага т. 12.1. от настоящите Правила като сроковете започват да текат, считано от момента на телефонния разговор по предходното изречение.

 

ІV. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Защита на личните данни:

  По отношение обработването на личните Ви данни във връзка с Играта, ви уведомяваме за следното:

  14.1 Обща информация:

  Личните Ви данни подлежат на защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове относно защита на личните данни. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

  14.2 Администратор на личните Ви данни:

  Администратор на личните Ви данни е Хаус Маркет България ЕАД, ЕИК: 200204065, седалище и адрес на управление: ул. Околовръстен път № 216, гр. София, п.к. 1756.

  14.3 Цели и правно основание за обработване на личните Ви данни:

  а) По-голямата част от обработването на личните Ви данни се осъществява въз основа на легитимните интереси на Хаус Маркет България ЕАД (чл. 6, пар. 1, буква „е”) от Общия регламент относно защитата на данните), които са:
  - да осигурим нормалното протичане на Играта (включително предоставяне на спечелените награди);
  - осъществяване на маркетингови активности с цел популяризиране дейността на Хаус Маркет България ЕАД - това се отнася например за снимките/видеоклиповете на обзаведени или обзавеждани от Хаус Маркет България ЕАД помещения във връзка с Играта (за повече подробности, вижте т. 21 от настоящите Правила), както и публикуване на общодостъпни места на други данни относно печеливши участници в Играта (напр. име и фамилия; населено място, в което живеете и др.);
  - с оглед евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции. В тези случаи целите за обработването на личните данни съвпадат с описанието на легитимните ни интереси.
  Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание „легитимен интерес”. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  б) В някои случаи бихме могли да обработваме данните Ви, за да спазим наше законово задължение (чл. 6, пар. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните). Това би могло да бъде например задължение за съхраняване на данни/документи съгласно счетоводното законодателство, данъчното законодателство и т.н.
  в) Ако сте дали съгласието си да обработваме снимки/видеоклипове, съдържащи Ваши лични данни, то ние ще го правим въз основа на правното основание „съгласие” (чл. 6, пар. 1, буква „а”) от Общия регламент относно защитата на данните). В този случай ще обработваме данните Ви само за целта (целите), за които сте дали съгласието си. Вие имате право по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на лични данни, като оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето на съгласието.
  г) Когато осъществяваме комуникация с Вас, ние правим това въз основа на правното основание „за изпълнението на договор, по който Вие сте страна” (чл. 6, пар. 1, буква „в”) от Общия регламент относно защитата на данните). Ние правим това в качеството Ви на член на програмата IKEA Family.

  14.4 Срокове за съхраняване на данните Ви:

  Ще съхраняваме данните Ви, свързани с участието Ви в Играта, като се съобразяваме със законовите изисквания (напр. тези по данъчното и счетоводното законодателство) и докато са ни необходими за осъществяването на целите за обработването им. Всички данни, които не са ни необходими в качеството Ви на член на IKEA Family (тоест данни, свързани само и единствено с участието Ви в Играта, напр. снимки и видеоклипове на лица/помещения и т.н.) ще бъдат запазени за срок до м. октомври 2025 г., включително (доколкото в законодателството не е предвиден друг срок за съхранение). Всички останали данни ще бъдат съхранявани за сроковете, предвидени в Политиката за защита на личните данни, намираща се в т. 4 от Oбщи условия на програма IKEA Family (може да я откриете на адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions).

  14.5 Публикуване на данни на публично достъпни места и получатели на данни във връзка с маркетингови активности:

  Молим да имате предвид, че с оглед оповестяване на печелившите бихме могли да публикуваме някои данни на печеливши участници в Играта на публичнодостъпни места - например, на нашия уебсайт - https://www.ikea.bg (моля, вижте т. 10 по-горе). Данните, обработвани за целите на маркетингови активности (както е посочено в т. 14.3.), могат да бъдат предавани на съответните получатели, за да бъде изпълнена съответната цел (цели). Това биха могли да бъдат собственици/администратори на интернет страници (в т.ч. youtube.com, Фейсбук, Инстраграм, онлайн медии и други); печатни медии (като вестници списания и т.н.); наши партнъори, които ни съдействат в дейности по печат/реклама. Данните, обработвани за целите на маркетингови активности могат да бъдат направени обществено достояние (чрез публикуване в Интернет, в печатни медии и/или чрез включването им в печатни материали като каталози, брошури и други подобни). За да се запознаете с подробности относно обработването на данните Ви от съответните получатели, следва да се запознаете с Политиките относно личните данни, приложими от съответните получатели. Ако не желаете Ваши данни да бъдат използвани по някой от начините, посочени в настоящата т. 14.5., моля да ни уведомите. За да използваме публично снимки или видеоклипове със самите Вас или Вашето семейство, ще Ви поискаме отделно писмено съгласие, което вие не сте длъжни да предоставяте.

  14.6 Международно предаване на данни:

  Ние не възнамеряваме да обработваме личните Ви данни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), нито възнамеряваме да ги предаваме към международна организация. Изключение от това правило се прилага единствено по отношение на данните, обработвани за целите на маркетингови активности, посочени в т. 14.3. – тоест, в някои случаи тези данни ще се обработват извън ЕС и ЕИП. Това може да се случи, например, ако се публикуват на сайта youtube.com, във Фейсбук и в Инстаграм. За повече информация кои са получателите на тези данни и как се защитават правата Ви в тези случаи, следва да се обърнете към Хаус Маркет България ЕАД (данните му за контакт са посочени най-долу в настоящия раздел IV) и да се запознаете с Политиките относно защитата на личните данни на съответните получатели.

  14.7 Длъжни ли сте да предоставяте данни:

  Предоставянето на лични данни, с които ние не разполагаме (например снимки/видеоклипове на обзаведените или обзавежданите от нас помещения във връзка с Играта) е договорно изискване – то е предвидено като условие за участие в Играта, съотв. за възползването от спечелена награда. Ако не сте изразили несъгласието си за участие в Играта по начина, предвиден в настоящите Правила, Вие сте длъжни да предоставите данните, чието предоставяне се изисква от настоящите Правила. В случай че не ни предоставите тези данни, ние може да прекратим участието Ви в Играта, съответно – да Ви откажем да се възползвате от спечелена награда (ако сте избран за печеливш). За избягване на съмнение, Вие не сте длъжни да се съгласявате да правим снимки/видеоклипове, на които фигурират Ваши изображения/глас и ако откажете - това не може да Ви лиши от участие в Играта, съответно – не може да Ви лиши от спечелена награда (в случай че сте избран за печеливш).

  14.8 Друга информация:

  Ще обработваме личните Ви данни, само ако и доколкото това е необходимо за осъществяване на конкретната цел (като например – за участието Ви в Играта ще е необходимо да обработваме номер на IKEA Family карта, данни за извършена покупка във връзка с Играта, данни за контакт и т.н.). Изборът на печеливши участници ще се осъществи по автоматизиран начин (чрез използване на съответен софтуер). Във връзка с Играта, ние няма да осъществяваме автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране.

  За всички останали подробности относно обработването на личните Ви данни (включително какви са Вашите права; кои биха могли да бъдат получателите на данните Ви, които не се обработват с оглед маркетинговите активности по настоящите Правила и т.н.), ще се прилага съответно Политиката ни за защита на личните данни, намираща се в т. 4 от Oбщи условия на програма IKEA Family (може да я откриете на адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions).

  Ако имате каквито и да било въпроси относно обработването на личните Ви данни или пък искате да отправите до нас искане за упражняване на някое от правата Ви, моля, свържете се с нас на някой от следните контакти – адрес: гр. София 1756, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216; електронна поща: dpo@ikea.bg (това са контактите с нас и с длъжностното ни лице по защитата на данните). 
V. ДРУГИ

 1. Не се допуска размяна на награда от Играта с нейна парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу услуги.
 2. „Хаус Маркет България” EАД не е длъжно да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
 3. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между „Хаус Маркет България” EАД и участници в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават пред компетентните държавни органи.
 4. „Хаус Маркет България” EАД си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите и т.н. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom.
 5. „Хаус Маркет България” EАД има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това на интернет адрес https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom, в случай че прецени това за необходимо според обстоятелствата (включително, ако настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства). В случай че Играта бъде прекратена, „Хаус Маркет България” EАД не дължи никакво обезщетение на участниците в Играта, като участниците декларират, че нямат никакви претенции в тази връзка.
 6. Всички посочени суми са в български лева с включен ДДС.
 7. „Хаус Маркет България” ЕАД (или негов партньор – СМАРТС ООД, ЕИК: 200087142, адрес: ул. Цар Симеон 42 Б) има право да прави снимки и/или видеоклипове на целия процес по обзавеждане, включително на вече обзаведеното помещение. В тази връзка участниците и/или други лица, които присъстват по време на снимките, може (ако желаят) да дадат съгласието си лично те да бъдат заснемани/записвани и показвани. С изпращане на потвърждението за получаване на наградата Участниците приемат и се задължават да осигурят възможност за извършване на снимките и/или видеоклиповете на обзавежданото помещение. Участниците приемат снимките и видеоклиповете на обзавежданото помещение да бъдат използвани/обработвани от „Хаус Маркет България” ЕАД неограничено по време (спазвайки действащата нормативна уредба) и територия, по начини, каквито дружеството намери за добре (в т.ч. за рекламни цени), включително, но не само да бъдат публикувани в Интернет, като напр. в youtube.com, сайта www.ikea.bg, в социални мрежи като Фейсбук, Инстраграм и др. и в онлайн медии, в печатни медии, като вестници списания и други подобни издания, на печатни материали като брошури, каталози и други подобни материали. За използването/обработването на снимките и/или видеоклиповете (независимо дали изображения/глас на лицата са налични на тях) няма да се дължи никакво заплащане или възнаграждение. Всички снимки/видеоклипове във връзка с Играта биха могли да бъдат използвани/обработвани в оригиналния им и/или в преработен вид. За избягване на съмнение участниците нямат качеството на артистизпълнители по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ във връзка със заснемането им в посочените видеоклипове, като в тази връзка не придобиват каквито и да е права върху или във връзка с видеоклиповете по ЗАПСП или други нормативни актове.