Списъкът с любими продукти е празен.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА „СЪВЕТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМА“

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Хаус Маркет България” EАД, ЕИК: 200204065, наричано по-долу “ИКЕА”, от една страна, и лицата, ползващи услугата „Съвети за обзавеждане на дома”, от друга страна.

 

ДЕФИНИЦИИ:

 

Общи условия” – означава настоящите Общи условия.       

Доставчик” – означава търговско дружество “Хаус Маркет България” EАД, вписано в Търговскиe регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200204065. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел VIII от Общите условия.  

Сайт” – означава интернет адрес http://www.ikea.bg/customer-support/home-furnishing-advice/

Потребител” – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Услугата.

Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.   

Услуга” – означава услугата „Съвети за обзавеждане на дома”, предлагана от Доставчика, която включва: едно посещение в жилището на Потребителя за вземане на размери и заснемане на помещения; две срещи (първата до един час, а втората до два часа продължителност) с интериорен консултант в магазин ИКЕА в гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216; изготвяне на интериорен проект за жилищни помещения с продукти на ИКЕА.      


Заявка”– означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услугата.  

Цена на Услугата” – означава цената за Услугата, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.  

Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.

 

 1. ОНЛАЙН ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

 1. Доставчикът предоставя възмездно Услугата от разстояние на Потребители чрез Сайта след изричното изявление от страна на Потребителя. Услугата се предоставя само за жилища разположени на територията на гр. София и населените места в област София-град.

 

 1. За предоставянето на Услугата Потребителят заплаща Цената на Услугата съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Заявка е свързана със задължение за плащане от негова страна.

 

 1. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Услугата, нейните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

 1. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.  Доставчикът ще уведомява потребителите за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони, електронни пощи или адреси за кореспонденция.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

  1. Сайтът може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация. 

  2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Потребителски профил при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Потребителския профил. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение.   

  3. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или          

- закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на

 

Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.           Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Заявка и/или Услуга, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни.

4. При регистрацията на Потребителски профил Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

5. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Потребителския профил.  

6. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Заявки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.   

7. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.         

8. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

 

III. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА

 

 1. Извършването на Заявки и сключването на договор за предоставяне на Услуга с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Заявка, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Заявка без регистрация. Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Заявка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Заявка без регистрация, Доставчикът има право да:

- изиска от Потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или                 

- закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на Потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.   

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Заявка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Заявка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни.

 

 1. Сайтът приема Заявки 24 часа в денонощието, всеки ден. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Услугата, които не се отнасят към основните характеристики на Услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

  3. Цената на Услугата е 300 (триста) лева за едно помещение с размери до 50 кв.м., независимо от конкретната квадратура. За помещения над 50 кв.м. Цената на Услугата се увеличава с допълнителни 5 (пет) лева за всеки започнат квадратен метър над петдесетия. Цената на Услугата се изчислява автоматично въз основа на посочените данни в Заявката. Точните размери на помещенията се потвърждават от сътрудник от партньорска фирма на Доставчика, който посещава дома на Потребителя, за да извърши измерване – така измерените площи са меродавни за определяне на точната Цена на Услугата. Ако измерването установи повече от заявените от Потребителя квадратни метри, разликата (ако същата подлежи на доплащане съгласно начина на изчисляване на Цената на Услугата) се заплаща при първата среща на Потребителя с интериорния консултант – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че надхвърли предвидените за Услугата часове на срещите с интериорен консултант – съгласно цените/условията, посочени в Раздел IV, т. 6 по-долу в Общите условия. Потребителят дължи допълнително заплащане в случай, че поиска промяна на изготвения в резултат на Услугата интериорен проект – съгласно цените/условията, посочени в Раздел IV, т. 7 по-долу в Общите условия.

 

 1. Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че Услугата има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена по време на извършване на Заявката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

  5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в Услугата, нейните цени и други характеристики, като Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

 2. Избраната Услуга се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Заявката Потребителят може да преглежда и променя заявяваната Услуга и данните, свързани с конкретната заявка.

 

 1. Заявката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
 • Преглед на предлаганата Услуга;
 • Задаване на параметри във връзка с изпълнение на Услугата;
 • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
 • Финализиране на Заявката.

 

 1. При финализиране на Заявката и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Услугата и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Заявката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Заявката от Потребителя системата на Доставчика изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Заявката в системата на Доставчика.

  9. Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Заявката, Цената на Услугата не е получена по банковата сметка на Доставчика, Заявката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

 

 1. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Заявката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Заявката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

 

 1. При подаване на Заявка Потребителя посочва ден и час, в който желае да бъде организирана първа среща с интериорен консултант на Доставчика.

 

 1. Преди първата срещата с интериорен консултант на Доставчика се извършва посещение на жилището на Потребителя от сътрудник от партньорска фирма на Доставчика, който взима размери и заснема съответните помещения. Доставчикът се свързва с Потребителя няколко дни преди запазения ден за първа среща, за да организира посещението.

 

 1. На първата среща се предоставя информация, разглеждат се снимки и материали, уточняват се детайли по проекта (тип мебели, аксесоари, стил, индивидуални предпочитания и други подобни).

 

 1. На втората среща Доставчикът представя цялостно предложение за обзавеждане с продукти ИКЕА и предоставя ценова оферта, която включва стойността на продуктите, както и информация за дължимите такси за извършването на услугите доставка и монтаж.

 

 1. Продължителността на първата среща е до 1 (един) астрономически час, а на втората – до 2 (два) астрономически часа. Всеки допълнително започнат астрономически час се заплаща отделно на цена 50 (петдесет) лева. Тези допълнителни плащания се правят при приключване на съответната среща – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежат на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

 1. След приключването на втората среща Потребителят може да информира Доставчика в рамките на 20 (двадесет) календарни дни ако желае да направи промяна в предложения от Доставчика списък с продукти на ИКЕА за закупуване - промените трябва да бъдат заявени посредством електронно съобщение на hfadvice.sofia@ikea.bg. Ако исканите промени в продуктите налагат това или Потребителят изрично поиска промяна в интериорния проект, се определя нова среща в магазин ИКЕА в гр. София, която се заплаща допълнително на стойност 50 (петдесет) лева за всеки започнат астрономически час. Плащането се прави при приключване на срещата – в брой или с кредитна/дебитна карта (VISA, MasterCard или Maestro), и не подлежи на възстановяване на Потребителя, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

 1. Услугата се предоставя на адрес гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216 (магазин ИКЕА) - на този адрес се провеждат всички срещи с Потребителя.

 

 1. Ако Потребителят желае допълнителни услуги - събиране на мебелите по интериорния проект от магазин ИКЕА, доставка и/или монтаж той може да получи информация за съответните условия, цени и срокове в магазин ИКЕА или на интернет адрес http://www.ikea.bg/.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора. Потребителят предварително трябва да уведоми Доставчика на e-mail: hfadvice.sofia@ikea.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора от разстояние. При неизпълнение на посоченото в предходното изречение условие Доставчикът запазва правото си да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. 
    
  2. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Услугата в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП.

 

 1. Когато Потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 49, ал. 9 ЗЗП (т.е. предоставянето на Услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказа от договора от разстояние) той заплаща на Доставчика пропорционалната сума на това (определена в разумни граници), което действително му е било предоставено до момента, в който Потребителят е уведомил Доставчика за упражняване правото на отказ.

  4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.  
 2. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

  1. Цената на Услугата се заплаща предварително, по един от следните начини:

 

 • С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал – при подаването на Заявка. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro. Във всички случаи плащането трябва да бъде извършено преди посещението за взимане на размери на помещенията на Потребителя.
 • По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка – в срок до 2 (два) от подаването на Заявката. Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail sofia@ikea.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e- mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Потребителят може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Услугата. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение, съответно това би могло да окаже влияние за по-бързото предоставяне на Услугата в случаите на констатирани такива грешки/проблеми.

 

 1. Цената на Услугата се възстановява на Потребителя в пълен размер, ако Потребителят закупи всички предложени от Доставчика мебели във връзка с изготвения интериорен проект, реално заплатената цена (след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери) за тези продукти надвишава 1000 лева с ДДС и ако покупката бъде осъществена в рамките на 40 календарни дни от получаването на интериорния проект по време на втората среща с интериорния консултант на Доставчика. Цената на Услугата се възстановява под формата на ваучер за покупки, който може да бъде използван в рамките на 40 дни от издаването му. Ваучерът може да се използва единствено за покупка на стоки в магазин ИКЕА в гр. София, България. Ваучерът не може да се използва за покупки на храни/напитки, включително за покупки в ИКЕА Ресторант, Бистро и Магазин за шведски храни. Ваучерът не може да се използва за директно получаване на стока/и на цена равна или по-малка от стойността по ваучера - разликата между стойността по ваучера и цената на стоките се доплаща. Потребителят няма право да получава себестойността на ваучера в пари.   

 

 1. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услугата по време на посещението за взимане на размери на помещенията или по време на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата се възстановява по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услугата след приключване на първата среща интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата не се възстановява, освен при условията на отказ от договора от разстояние съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

 

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.       
 
2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.  
 
3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.      
 
4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.  
 
5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.   
 
6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.    
 
7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.      

8. Потребителите на Услугата могат да се регистрират за участие в програмата за лоялни клиенти ΙΚΕΑ FAMILY и да се възползва от нейните предимствата в съответствие с общите условия на програмата.         

9. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП Потребителят (когато има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите) може да предяви рекламация за Услугата в срок до четиринадесет дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.

 

 1. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.showза извънсъдебно уреждане на спора.
   
  VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

 

 1. Търговско наименование (фирма): ”Хаус Маркет България” ЕАД;
  2. Единен идентификационен код: 200204065;
  3. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216 (Магазин ИКЕА);     
  4. ДДС №: BG200204065;  
  5. Телефона за контакти: 0800 45 800;
  6. Електронна пощаhfadvice.sofia@ikea.bg
  7. Уебсайт: http://www.ikea.bg.